regulamin

REGULAMIN

1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu
  internetowego nauka-gry-na-keyboardzie.pl prowadzonego przez
  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój StartUp” ul. Żurawia 6/12,
  lok. 766. 00-503 Warszawa, Polska. NIP 5213641211 mail:
  czesc@nauka-gry-na-keyboardzie.pl.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną
  zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka
  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia
  i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
 2. Produkt – produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://premium.nauka-gry-na-keyboardzie.pl/regulamin;
 4. Sklep 
  serwis internetowy dostępny pod adresem
  http://premium.nauka-gry-na-keyboardzie.pl, za pośrednictwem którego
  Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 6. Właściciel 
  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój StartUp” ul. Żurawia 6/12,
  lok. 766. 00-503 Warszawa, Polska. NIP 5213641211 mail:
  czesc@nauka-gry-na-keyboardzie.pl , prowadzący sprzedaż za pośrednictwem
  Sklepu;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta
  zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia
  umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

3. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i
podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. W przypadku
Produktów fizycznych ceny nie obejmują kosztów przesyłek.

2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy
  dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na
  podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów.
 2. W toku procesu
  Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: Imię i
  nazwisko, email, dane do faktury, sposób płatności i inne.
 3. Rejestracja
  Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych
  osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp
  do Produktów elektronicznych.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą
  elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu
  internetowego http://premium.nauka-gry-na-keyboardzie.pl.
 2. Warunkiem
  niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie
  formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem
  może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych i adresu e-mail.
 4. Podany
  adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane
  jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient
  wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Produktu,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami,
  3. możliwości odstąpienia od umowy.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa
  sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji
  przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość
  e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja zamówienia
  rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym
  Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
 10. W przypadku
  niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie
  poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego
  realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 11. Do
  sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona
  liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności
  wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się
  zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i
  zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w
  chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie
  prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania
  nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji
  promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów
  promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma
  wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w
  życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym
  Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Do każdego
  zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura
  VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu
  zostanie doręczony w wersji papierowej.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty poprzez przelew bankowy lub system PayPal.
 4. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po przesłaniu informacji o otrzymaniu płatności,
  poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z
  Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od
  daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
  oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail:
  czesc@nauka-gry-na-keyboardzie.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Właściciel
  gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta, w tym
  kosztów dostarczenia sprzedanych Produktów Klientowi.
 4. Wszelkie
  zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w
  terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za
  pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że
  Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest
  związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel może wstrzymać się ze
  zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania
  Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego
  odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Klientom nabywającym Produkt elektroniczny (treści cyfrowe).

6. REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma
  prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
  cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres czesc@nauka-gry-na-keyboardzie.pl lub pisemnie na adres Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój StartUp” ul. Żurawia 6/12, lok. 766. 00-503 Warszawa, Polska.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in.
  zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane
  Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą
  towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w
  tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na
  adres Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój StartUp” ul. Żurawia
  6/12, lok. 766. 00-503 Warszawa, Polska. W przypadku produktów
  cyfrowych, należy zaprzestać ich używania i usunąć wszelkie posiadane
  kopie produktu.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona
  gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy
  opisie Produktu w Sklepie.

7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
 2. Właściciel
  Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na
  temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do
  Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym
  momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 3. Podanie
  danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich
  przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi
  zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z
  postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta,
  jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia
  istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują
  przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a
  w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Właściciel
  wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem
  autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy
  stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością
  cywilną i karną.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów
  powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem,
  zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
  przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza
  drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia
  się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
  Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
  między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z
  bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Rozstrzygnięcie
  ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie
  jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na
  siedzibę Sklepu.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 lipca 2020.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
  wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela. Zamówienia
  złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są
  realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia
  zamówienia.

REGULAMIN